bromhexin/efedrin

Förkylningssäsongerna avlöser varandra. Det finns många åtgärder som kan vidtas för att lindra hosta men ibland kan ett receptbelagt läkemedel behövas. Mollipect® har funnits i Sverige sedan början på 1970-talet och är en medicinsk hjälp vid slemhosta.

Två beståndsdelar mot slemhosta

I Mollipect® ingår bromhexin som löser upp segt sekret och efedrin som är bronkvidgande och slemhinneavsvällande. Med sin dubbelverkande effekt lindrar Mollipect® hosta med slem. Mollipect kan ges både till vuxna och till barn från sex månaders ålder.

Välkommen till Mollipect.se och träffa Dr Håkan Nordgren

3 min

Webföreläsning om hosta, utredning och behandling

34:30 min

Farmakologi och mer information om hostmedicin

5:30 min

Mer information om Mollipect®

En del patienter vill ha lite mer eller enklare information än den som
står i bipacksedeln bakom etiketten. I vår patientbroschyr om Mollipect®
ges svar och enkla tips som underlättar behandlingen

Mollipect (bromhexin, efedrin (vattenfritt)), Rx, EF, ATC-kod R05CB10. 0,5 mg/ml + 1 mg/ml oral lösning. Oral lösning med expektorerande, bronkvidgande och slemhinneavsvällande effekt. Indikation: Hosta med segt slem och samtidigt behov av bronkvidgande effekt. Indicerat för barn från 6 månader och äldre. Varningar och försiktighet: Vid behandling av patienter med hjärtkärlsjukdom, hypertoni, hyperthyreos, prostatahypertrofi, glaukom med trång kammarvinkel, diabetes mellitus. Vid ulcus ventriculi. Ingående beståndsdel bromhexin kan vid hemoptys medföra att fribrinproppar avstöts och att en ny blödning kan uppstå. Svåra hudreaktioner såsom erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom/toxisk epidermal nekrolys och akut generaliserad exantematös pustulos (AGEP) i samband med administrering av bromhexin har rapporterats. Viss risk för utveckling av beroende föreligger vid höga doser och långvarigt bruk. Graviditet/Amning: Normal försiktighet vid användning av läkemedel under graviditet ska iakttas, speciellt under den första trimestern. Ska undvikas under amning. Vid behandling med Mollipect kan yrsel förekomma. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, till exempel vid bilkörning. För fullständig förskrivarinformation se fass.se. Datum för översyn av produktresumé: 2020/07