Dosering

Vuxna och barn över 15 år15 ml 3-4 gånger per dygn
Barn 11-14 år10-15 ml 3 gånger per dygn
Barn 6-10 år10 ml 3 gånger per dygn
Barn 2-5 år5 ml 3 gånger per dygn
Barn från 6 månader2,5 ml 3 gånger per dygn

Mollipect finns i 2 storlekar, 300 ml och 500 ml

Mollipect (bromhexin, efedrin (vattenfritt)), Rx, EF, ATC-kod R05CB10. 0,5 mg/ml + 1 mg/ml oral lösning. Oral lösning med expektorerande, bronkvidgande och slemhinneavsvällande effekt. Indikation: Hosta med segt slem och samtidigt behov av bronkvidgande effekt. Indicerat för barn från 6 månader och äldre. Varningar och försiktighet: Vid behandling av patienter med hjärtkärlsjukdom, hypertoni, hyperthyreos, prostatahypertrofi, glaukom med trång kammarvinkel, diabetes mellitus. Vid ulcus ventriculi. Ingående beståndsdel bromhexin kan vid hemoptys medföra att fribrinproppar avstöts och att en ny blödning kan uppstå. Svåra hudreaktioner såsom erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom/toxisk epidermal nekrolys och akut generaliserad exantematös pustulos (AGEP) i samband med administrering av bromhexin har rapporterats. Viss risk för utveckling av beroende föreligger vid höga doser och långvarigt bruk. Graviditet/Amning: Normal försiktighet vid användning av läkemedel under graviditet ska iakttas, speciellt under den första trimestern. Ska undvikas under amning. Vid behandling med Mollipect kan yrsel förekomma. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, till exempel vid bilkörning. För fullständig förskrivarinformation se fass.se. Datum för översyn av produktresumé: 2020/07